M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalastuksen kestävyys ja eläinpolitiikka

Paluu Hankehaaviin

	

Yhteiskunnassa suhtautuminen eläimiin on muuttumassa, mikä ilmenee eläinlajien suojelun voimistumisena ja eläinten hyvinvointiin liittyvien eettisten kysymysten esille nostamisena.

Toimintaympäristön muutokset ja uusi eläinpolitiikka muuttavat kalastuskulttuuria sekä aiheuttavat erilaisia haasteita kalataloudelle ja sen hallinnalle. Harmaahylje- ja merimetsokannat ovat muodostuneet Itämeren rannikkokalastuksen merkittäväksi ongelmaksi. Sisävesillä sitkein kiista liittyy saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseen. Tämän hankkeen painopiste on merimetson ja kalastuksen välisessä moniulotteisessa kiistassa ja sen hallintakeinoissa.

Tavoitteet

Kalastuksen tasapainoinen hallinta edellyttää uusien eläin- ja suojelupoliittisten haasteiden huomioonottamista. Hankkeessa analysoidaan yhteiskuntatieteellisin menetelmin osallisten ryhmien ja päätöksentekojärjestelmän toimintaa sekä kiistojen lieventämiskeinoja.

Tulokset

Merimetson ja kalastuksen välinen kiista heijastaa yhteiskunnan jälkituotannollista muutosta, jossa maaseudusta ja luonnosta on muodostunut yhä yleisemmin suojelun kohteita ja elämysten lähteitä. Vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaan puolet rannikkokalastajista katsoi merimetson vaikeuttavan kalastuselinkeinon harjoittamista. Viime aikoina kiista on kulminoitunut erimielisyyksiin lintujen aiheuttamien haittojen vähentämiseen tähtäävien poikkeuslupahakemusten myöntämisperusteista.

Vaikuttavuus

Hankkeen tulokset tukevat elinkeinojen ja suojelun yhteensovittamista.

Vastaava tutkija

Salmi Pekka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Auvinen Heikki, Mellanoura Juhani, Norrdahl Olli, Moilanen Pentti

Yhteistyötahot

Yliopistot, Suomen ympäristökeskus, kalastuksen aluehallinto Intercafe-verkosto

Julkaisut

Salmi, J. & Salmi, P. 2006. Ammattikalastajien näkemyksiä hylkeidensuojelualueista vuonna 2006. Kala- ja riistaraportteja nro 399, 17 s.

Salmi, J. & Salmi, P. 2007. Merihylje ? luonnonvara, suojelukohde vai matkailun vetonaula? Maaseudun Uusi Aika 15(2):59-63.

Salmi, J. & Salmi, P. 2007. Hylkeidensuojelualueet ammattikalastajien kokemana. Kalastaja 31(4): 9.


Salmi, P. 2012. The social in change: property rights contradictions in Finland. Maritime Studies 11: 2. http://www.maritimestudiesjournal.com/content/11/1/2

Salmi, P. & Ratamäki, O. 2012. C&R-kalastus virran pyörteissä. Suomen Kalastuslehti 119(2): 28?30.

Ratamäki, O. & Salmi, P. 2012. Eläimet lähellämme. Alue ja Ympäristö 41(2): 1?2.

Salmi, P. The Finnish fisheries-cormorant debate: collaboration or conflict? EIFAAC 2012 Symposium: Towards a responsible future in inland fisheries. Hämeenlinna 22.?24.10. 2012. Posteri.

Salmi, P. Kalan hyvinvointi: tieto ja representaatiot ? kommenttipuheenvuoro. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen päivät: tunteet ja käytännöt. Joensuu 19.?20.4.2012. Esitelmä.


Salmi, P. 2008. Merimetsot ja kalatalous ? moniteteinen ongelmakenttä. Apaja 1/2008, s. 20-22.


Salmi, P. 2009. Rural resource use and environmentalisation: governance challenges in Finnish coastal fisheries. Maaseudun uusi aika. Finnish Journal of Rural Research and Policy, Special Issue 2/2009. Volume 17: 47-59.

Salmi, J., Salmi, P. & Moilanen, P. 2010. Ammattikalastus ja merimetso: merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä. Riista- ja kalatalous, Selvityksiä nro 1. 18 s.

Salmi, J. & Salmi, P. 2010. Merimetsosta vaihtelevasti haittaa kalastajille. Kalastaja 34(1): 6-7.

Salmi, P. 2013. Ohjauksesta vuorovaikutukseen ? Kalastuksen hallinnan haasteet. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 64. Juvenes Print ? Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere. 58 s.

Salmi, P. 2013. Kuin kala kuivalla maalla ? kalastuselinkeino postproduktivismin pyörteissä. Julkaisussa: I. Björn, P. Jokinen, J. Kotilainen, N. Schuurman & M. Sireni (toim.) Korpisosiologi(aa). University Press of Eastern Finland. Pp. 239-252.

Mellanoura, J. & Salmi, P. 2014. Ammattikalastuksen uusiutumismahdollisuudet. Julkaisussa: J. Pellikka & P. Salmi (toim.) Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 8-13.

Salmi, P., Mellanoura, J. & Mäkinen, T. 2014. Kalatalouden uustuotannolliset pyörteet. Julkaisussa: J. Pellikka & P. Salmi (toim.) Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 23-27.


Hankkeen kesto 2006 - 2015

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.