M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Suurpetokantojen seuranta ja petovahingot

Paluu Hankehaaviin

	

Suurpetokantojen ja petovahinkojen seuranta on RKTL:n pysyvä tutkimustehtävä. Seurannan aineistona ovat suurpetohavainnoitsijoiden kirjaamat havainnot, suurpetosaaliin rakenne, RKTL:n henkilökunnan maastotyö, GPS ?lähettimillä varustettujen petojen liikkeet sekä tiedot suurpetojen aiheuttamista vahingoista.

Vapaaehtoinen petoyhdyshenkilöverkosto on toiminut vuodesta 1978 lähtien ja se muodostuu noin 1800 metsästyksen harrastajasta, jotka ovat perehtyneet suurpetojen jälkien ja jätösten tunnistamiseen. Verkostolla on merkittävä rooli seuranta-aineistojen keräämisessä.

Riistahoitoyhdistysten suurpetohavaintoverkoston toimintaa tuetaan, koulutetaan ja kehitetään edelleen. Yhteistyötä riistalaskentojen (ilveslaskennat) osalta jatketaan ja kehitetään edelleen.

Tassu-järjestelmää pyritään ylläpitämään ja TIKE:n tuottamaa ?uuden? Tassun kehitystyötä jatketaan.

Suurpetolaboratorio käsittelee, mittaa ja tallentaa saatua näytemateriaalia, josta on koottu ja lähetetty metsästäjille metsästäjäpalautetta.


Tavoitteet

Tutkimustehtävän tavoitteena on tuottaa ajantasainen tieto suurpetokantojen runsaudesta ja rakenteesta sekä ja petojen aiheuttamista vahingoista.

Tulokset

- lausunnot suurpetokantojen tilasta (susi; alkutalvi 2013, karhu ja ilves kevät 2012, ahma loppuvuosi 2012)
- nykyisen Tassu-järjestelmän ylläpitäminen
- uuden Tassun määrittely ja kehittäminen yhdessä TIKE:n kanssa
- susi-, karhu-, ja ilvesaineiston kartuttaminen
- ulosteaineiston käsittelyn jatkaminen
- yhteistyö riistakeskuksen kanssa: suurpetojen erillislaskenta (?ilveslaskenta?) talvella 2012/2013 (osallistuminen koulutukseen, laskentaan ja tulosten käsittely ja analysointi)

Vaikuttavuus

Annetaan vuosittainen arvio suurpetokantojen lukumäärästä ja rakenteesta sekä tuetaan suurpetotutkimustoimintaa.

Suurpetokantojen arviointimenetelmien kehittäminen

Vastaava tutkija

Holmala Katja, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Heikkinen Samuli, Kilpelä Seija-Sisko, Kojola Ilpo, Kokko Sanna, Kenttälä Anita, Korhonen Jorma

Yhteistyötahot

- Riistakeskus, - Evira, - Metsähallitus, - luonnontieteelliset museot Helsinki ja Oulu (näytteiden luovutusta museoille),

Julkaisut

Heikkinen, S., Holmala, K. & Kojola, I. 2013. Suupetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2011. - Teoksessa: Wikman, M. (toim.). Riistakannat 2012: riistaseurantojen tulokset. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia ja selvityksiä x/2013.

Kojola, I., Heikkinen, S., & Helle, P. 2012. Suurpetokantojen seurannan monet menetelmät. Metsästäjä 2/2012: 34?35.

Heikkinen, S. & Helle, P. 2012. TASSUn tulevat vuodet. Metsästäjä 4/2012: 50?51.

Kojola, I., Heikkinen, S. & Helle, P. 2012. Susia viimetalvista enemmän. Metsästäjä 2/2012: 36.
Ilveksen erillisiä maastolaskentoja jatkettiin ? Kainuu, Kaakkois-Suomi ja Varsinais-Suomi vuorossa.

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.