M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Itämeren silakka- kilohaili, turska- ja kampelakannat

Paluu Hankehaaviin

	

Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva Itämeren kalakantojen seuranta on hanke, jossa selvitetään kantojen biologiaa, kehitystä sekä kalastuksen vaikutuksia kantoihin. Osallistutaan kansainvälisten sopimusten velvoittamien kalakanta-arvioiden ja kalastussuosituksien sekä monivuotisten kalastusstrategioiden laadintaan.

Arvioiden perusteella määräytyvät ko. lajien suurimmat sallitut saaliit sekä kansalliset kiintiöt.

Tavoitteet

Silakka- ja kilohailikantojen tilan arvioinnin pohjalta osallistutaan kansainvälisten sopimusten velvoittamien suosituksien laatimiseen kantojen kalastuksesta sekä monivuotisten kalastusstrategioiden laadintaan. Tutkitaan silakka- ja kilohailikantojen biologiaa, kehitystä sekä kalastuksen vaikutuksia kantoihin.

Osallistutaan Itämeren turskakantojen tilaa ja säätelyä koskevaan neuvonantoon ja tarvittaviin työryhmiin turskakantojen tilan arvioimiseksi. Lisäksi arvioidaan Suomen rannikon kampelakantojen tilaa sekä Itämeren kampelakantojen tilaa yhteistyössä Helsingin kaupungin, Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Kustfiskelaboratorietin (Ruotsi) kanssa.
Laaditaan Kalavarat-julkaisuun turskaa käsittelevä osuus sekä laaditaan tarvittaessa Suomen rannikon kampelakantojen biologiaa ja tilaa käsittelevä osuus. Osallistutaan Itämeren kalakantoja arvioivan työryhmän työhön soveltuvin osin.


Tulokset

Vuonna 2014
Vuosien 1973?2013 aineistolla laadittiin silakan ja kilohailin kanta-arviot ICES:n työryhmäkokouksessa. Arviointitulokset raportoitiin MMM:lle tulostavoitteen mukaisesti.

Selkämeren, Itämeren pääaltaan pohjoisosien sekä Suomenlahden silakka- ja kilohailikantojen tilaa selvitettiin kaikuluotaamalla ja tutkimustroolauksin yhteistyönä SYKEn ja Ruotsin SLU:n kanssa. Tutkimusmatkan yhteydessä kerättiin Ruotsin Livsmedelsverketille ja Naturhistoriska Riksmuseetille silakkanäytteitä dioksiini- ym. vierasaineanalyysejä varten. Haitallisten aineiden pitoisuuksien seurantaa varten kerättiin silakkanäytteitä kaupallisesta silakkasaaliista yhteistyönä SYKEn kanssa.

Uudella kalakantamallilla laaditulla kanta-arviolla Selkämeren silakkakanta arvioitiin ennätyssuureksi ja sille myönnettiin ennätyksellisen suuri TAC. Kaikuluotaustutkimus suoritettiin toista kertaa SYKEn merentutkimusalus Arandalla, joka varustettiin vuonna 2013 kaikuluotaus- ja troolausvälineistöllä nimenomaan tätä seurantaa varten.

Kanta-arvioiden tulokset julkaistiin ICES:n työryhmäraportissa, MMM:n tulostavoite-raportissa sekä Kalavarat-julkaisussa Internetissä. Vuonna 2013 suoritettujen luotaustutkimusten tulokset julkaistiin ICES:n työryhmäraportissa.

Vaikuttavuus

Tietoja hyödynnetään Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kalakantojen säätelyyn liittyvissä suosituksissa ja EU:n tieteellis-teknisen ja taloudellisen komiten (STECF) työssä. Haitallisten aineiden pitoisuudet vaikuttavat annettaviin silakan ja kilohailin käyttöä koskeviin elintarvikesuosituksiin.

Vastaava tutkija

Pönni Jukka, Luonnonvarakeskus

Muut henkilöt

Leskelä Ari (Luke), Parmanne Raimo (Luke), Raitaniemi Jari (Luke), Iänmääritys- ja kenttähenkilöstöä (Luke)

Yhteistyötahot

SYKE: Haitallisten aineiden pitoisuuksien seuranta, Ruotsin SLU ja SYKE: Selkämeren, Itämeren pääaltaan pohjoisosien sekä Suomenlahden silakkakantojen tila, Ruotsin NRM ja LMV: silakan dioksiini- ym. vierasainepitoisuudet, , Ruotsin SLU sekä Liettuan Luonnontutkimuskeskuksen Meriekologian laboratorio: silakan ravintoanalyysit

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.