M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA)

Paluu Hankehaaviin

	

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten koristekasveja, riistaeläimiä, tuholaisia tai vesieliöitä. Osa vieraslajeista on taloudellisesti arvokkaita ja eri tavoin ihmisten suosimia, esim. viljelyssä. Hyvin harvat vieraslajit ovat kuitenkaan hyödyksi alkuperäislajistolle ja ekosysteemeille. Hyödyksikin tarkoitetut siirrot voivat myöhemmin osoittautua myös vahingollisiksi haitallisten eliöiden päästyä viljelyksille tai viljelylajien päästyä luontoon. Uudessa ympäristössä vieraslajeilla ei useinkaan ole runsastumista rajoittavia tekijöitä, ja siten ne voivat lisääntyä ja levittäytyä hallitsemattomasti vahinkoa aiheuttaen.
Vieraslajeja pidetäänkin yhtenä vakavimmista uhista maailman ekosysteemeille, ja niillä on usein sekä ekologisia että taloudellisia haittavaikutuksia. Vieraslajien saapumistahti on kiihtynyt viime vuosikymmeninä tavaran kuljetuksen ja ihmisten matkustamisen lisääntymisestä johtuen. Lajeja siirtyy sekä tahattomasti että tahallisesti ympäri maailman, eikä nopeasti lisääntyviä ja levittäytyviä lajeja saada helposti poistettua niiden asetuttua pysyväksi osaksi ekosysteemiä.
Ilmaston lämpeneminen tullee entisestään lisäämään vieraslajien määrää, niiden aiheuttamia ongelmia ja kustannuksia. Tiedon lisääntyminen ja uusien vieraslajien havaitseminen aikaisessa vaiheessa loisi mahdollisuuden parempaan varautumiseen sekä nopean tiedonvälityksen ?saastumis?vaarassa oleville alueille. On tärkeää luoda edellytykset eri hallinnonaloilla olevien vieraslajitietojen hyödyntämiselle ja uusien tietojen kokoamiselle sekä kansallisten vieraslajitoimijoiden väliselle yhteistyölle.

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa selvitetään haitallisten vieraslajien levinneisyyttä, haittojen laajuutta, vieraslajien leviämisväyliä Suomen sisällä ja Suomeen sekä Suomesta muihin maihin. Hankkeessa kootaan tietoja haitallisten vieraslajien parhaista torjuntakeinoista ja torjuntatoimien kustannustehokkuudesta sekä mahdollisista uusista rahoitusmekanismeista, joita voitaisiin Suomessa käyttää vieraslajien torjunnassa ja riskien vähentämisessä. Tutkimushanke tuottaa myös tietoa haitallisten vieraslajien riskinarviointia varten erityisesti vesieliöistä, nisäkkäistä, koristekasveista sekä kasvituholaisista. HAVINAn tavoitteena on edistää kansallisen vieraslajistrategian toimeenpanoa luomalla edellytyksiä eri hallinnonaloilla olevien vieraslajitietojen hyödyntämiselle ja uusien tietojen keruulle sekä edistää hallinnonalojen ja kansallisten vieraslajitoimijoiden välistä yhteistyötä.

HAVINA tuo yhteen mm. LYNET-laitosten vieraslajien asiantuntemusta, ja luo hyvän pohjan kansallisen vieraslajistrategian toimeenpanolle monissa elinympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa strategian toimeenpanoa selvittämällä vieraslajiportaalille paras toimintaympäristö, toteutustapa ja ylläpito tulevaisuudessa. Portaaliin on tarkoitus linkittää olemassa olevaa ja tuottaa uutta tietoa erityisesti haitallisista vieraslajeista sekä mahdollistaa vieraslajihavaintojen keruu yleisöltä ja tutkimuslaitoksista.

RKTL selvittää hankkeessa vieraiden kala ja -nisäkäslajien aiheuttamien haittojen laajuutta ja tärkeimpiä leviämisväyliä. Kala- ja rapulajeista merialueella ja sisävesissä ovat mukana hopearuutana, mustatäplätokko, puronieriä, piikkimonni ja täplärapu. Nisäkkäistä tuotetaan tietoa minkistä, supikoirasta, amerikanmajavasta(kanadanmajavasta) ja valkohäntäkauriista(valkohäntäpeurasta). Lisäksi tarkastellaan rapuruton ja ekinokokin leviämistä.
Tärkeimpien vieraiden nisäkäs- ja kalalajien sekä selkärangattomien merieläinten levinneisyystiedot kerätään ja arvioidaan lajien haitallisuuden laajuutta, huomioiden myös niiden hyödyntämismahdollisuudet. Haittavaikutusten laajuutta arvioidaan predaation, kilpailun ja tautien leviämisen kannalta sekä arvioidaan vaikutuksia alkuperäisiin lajeihin ja ekosysteemeihin. Esimerkkitapauksina tarkastellaan mm. hopearuutanan vaikutuksia alkuperäislajistoon ja sen aiheuttamia ekosysteemitason haittoja sekä torjuntaa. Tutkitaan myös mustatäplätokon levittäytymistä rannikolla. Vieraiden nisäkkäiden haittavaikutusten laajuutta tarkastellaan myös esimerkkilajien (supikoira/minkki) kautta ja luodaan mallipohja muiden nisäkäslajien arvioinnille (amerikanmajava, valkohäntäkauris).
Arviointiin RKTL:ssa käytetään olemassa olevia aineistoja, kuten saalistietoja, peltokolmio- ja riistakolmioaineistoja sekä kala-atlasaineistoa, joissa on tietoja lajien esiintymisistä. Amerikanmajavan esiintymisestä saadaan tietoa muutaman vuoden välein tehtävistä pesälaskennoista. Kalojen osalta analysoidaan aiemmin kerättyjä aineistoja, joita täydennetään lisänäytteenotolla.
Itämeren vieraslajeja käsittelevää nettiportaalia kehitetään edelleen ja se julkaistaan sekä rakennetaan tietokantayhteys HAVINA -hankkeen vieraslajiportaaliin, johon tuotetaan lajisivuja vieraslajeista.

Tulokset

Hankkeen tuloksia tuodaan esille yleistajuisissa ja tieteellisissä julkaisuissa, esitelmissä, postereissa, tiedotteissa ja netissä.

Vaikuttavuus

RKTL:ssä tarkastellaan mahdollisuuksia torjua ja hyödyntää vieraskalalajeja. Esimerkiksi hopearuutanan tehopyynnin vaikutuksista kerätään tietoa ja arvioidaan pyynnin käyttökelpoisuutta torjuntakeinona. Hankkeessa pyritään osoittamaan kustannustehokkaita vieraslajien leviämisen seuranta- ja hallintamenetelmiä. Näihin kuuluvat myös tiedotteet mm. verkkosivujen kautta sekä vapaa-ajan- ja ammattikalastajien opastaminen vieraslajien uhkiin, hyödyntämiseen ja leviämisen hillitsemiseen liittyvissä käytännöissä.
Kerätään tietoa vaihtoehtoisista nisäkäsvieraslajien torjuntatoimista ja niiden aikaisemmasta käytöstä. Arvioidaan toimien vaikuttavuutta, soveltuvuutta ja toteuttamiskustannuksia. Arvioidaan eri toimien soveltuvuutta eri maantieteellisillä alueilla.
RKTL osallistuu vieraslajiportaalin kehittämiseen kalahavaintojen ilmoittamisen osalta. RKTL:n VISEVARIS -hankkeessa kehitetty Itämeren vieraslajihavaintojen ilmoituslomake lajisivuineen linkitetään HAVINAN portaaliin. Lanseerataan ilmoituslomake myös vieraiden nisäkäslajien ilmoittamiseksi. HAVINA -hankkeessa suunniteltava ja toteutettava kansallinen vieraslajiportaali ja Itämeren vieraslajeja käsittelevä tietosivusto ovat hankkeen päättyessä kansalaisten, tutkijoiden ja viranomaisten käytettävissä. Portaali vieraslajitietoineen ja havaintojen keruujärjestelmineen lisää tiedon välityksen mahdollisuuksia ja nopeuttaa tiedon kulkua eri toimijoiden välillä.

Vastaava tutkija

Urho Lauri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Holmala Katja, Pennanen Jussi, Pursiainen Markku, Rintala Jukka, Seimola Tuomas, Tiainen Juha, Tulonen Jouni, Veneranta Lari

Yhteistyötahot

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus), Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL).

Hankkeen kesto 2012 - 2014

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.