M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalojen uhanalaisuusarviointi (Kala-atlas)

Paluu Hankehaaviin

	

Kalojen uhanalaisuusarvioinnissa tuotetaan arvioita kalalajien ja kalakantojen tilasta EU:n tarpeisiin ja eri viranomaisten käyttöön eri direktiiveissä ja laeissa säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tietojen hankinnassa ja tallentamisessa käytetään hyväksi kalakantarekisteriä, jonka tarkoituksena on ylläpitää mahdollisimman kattavaa ja ajan tasalla olevaa rekisteriä kalalajien levinneisyydestä, alkuperäisyydestä eri alueilla, uhanalaisuudesta ja nykyisistä hoitotoimista Suomessa.

Hanke on jatkuva.

Tavoitteet

Kalakantarekisterin tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman kattava ja ajan tasalla oleva rekisteri taloudellisesti hyödynnettävien kalalajien levinneisyydestä, tilasta ja nykyisistä hoitotoimista Suomessa.

Tulokset

Rekisteristä on julkaistu tiedot levinneisyyskarttoineen suomeksi ja englanniksi 30 kalalajista ja 2 rapulajista.

Vuonna 2013 EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY, artikla 17) raportointia varten päivitettiin 10 Suomessa esiintyvän EU:n tärkeänä pitämän kalalajin ja jokiravun esiintymistiedot, sekä arvioitiin näiden lajien suojeluntason suotuisuus annetuilla kriteereillä. Arvioidut lajit olivat: toutain, rantanuoliainen, muikku, siika, kivisimppu, nahkiainen, pikkunahkiainen, miekkasärki, lohi, harjus ja jokirapu. Muiden lajien paitsi siian ja harjuksen tila merialueella oli suotuisa. Päivityksiä varten käytiin läpi mm. sähkökoekalastusrekisterin ja Hertta järjestelmässä olevat verkkokoekalastusrekisterin tiedot ko. lajien osalta. Esiintymistietojen perusteella tuotettiin direktiivin mukaiset esiintymis- ja levinneisyysaluekartat, direktiivin edellyttämällä RangeTool työkalulla.

Vaikuttavuus

Tietoja käytetään levinneisyyskarttojen tuottamiseen nettipalveluna, kala-kantojen käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun, kalakantojen tilan muutosten seurantaan ja muutosten syiden tutkimiseen. Kala-Atlas on kyseisen tiedon yksi julkaisemistapa.

Vastaava tutkija

Koljonen Marja-Liisa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Urho Lauri, Pennanen Jussi, Veneranta Lari, Rantanen Perttu

Yhteistyötahot

YM, SYKE (mm. Järviwiki ja koekalastusrekisterihanke, jossa tavoitteena sijoittaa koekalastustiedot HERTTA-järjestelmään) ja ELY-keskukset.

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

In English
Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.