M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Avointen rantojen (siian, muikun ja harjusten) poikasalueet ja viimeaikainen siian rekryyttikadon todentaminen

Paluu Hankehaaviin

	

Tutkimuksessa selvitettiin merikutuisen siian lisääntymiseen liittyviä ongelmakohtia.

Hankkeissa kerätyn laajan poikasaineiston perusteella tehtiin karttamalli merikutuisen siian ja muikun poikastuotantoalueista koko Pohjanlahdella.

Merikutuisen siian poikastuotanto Merenkurkun eteläpuolisella rannikkoalueella on erittäin vähäistä verrattuna Perämeren tuotantoon. Poikastuotantoon vaikuttavat rannikkoalueiden heikentynyt tila sekä alkioiden eloonjäänti että soveltuvien poikasalueiden vähentyminen. Myös jäättömien talvien yleistymistä on esitetty muutoksen aiheuttajaksi. Merikutuisten siikojen lisääntymis- ja poikasalueita voitaisiin mahdollisesti elvyttää kunnostustoimenpiteillä.

Merikutuista suurikasvuista siikaa esiintyy edelleen paikoin jokisuisto- ja sisäsaaristoalueilla myös Perämeren eteläpuolella. Perämeren merkitys merikutuisen siian esiintymisalueena on entistä suurempi, ja ympäristövasteen vuoksi siikamuoto voisi sopia merellisen seurannan vastuulajiksi.


Tuloksia hyödynnetään vesialueiden käytön, suunnittelun, merialuesuunnittelun, suojelun, vesioikeudellisten prosessien ja merentilan ja siikakantojen seurannan tarpeissa. Lisäksi hanke vastaa meridirektiivin vaatimuksiin.

Tavoitteet

Rannikkoalueille laskettiin karttamalleina ympäristömuuttujia, jotka rajaavat meren avointen rantojen kalanpoikastuotantoa sekä sovellettiin kaukokartoitusmenetelmiä syy-yhteyksien mittaamiseksi ja havainnollistamiseksi. Merikutuisen siian heikkoa lisääntymismenestystä osassa Pohjanlahtea on tutkittu vertailemalla poikasten esiintymistiheyksiä 1990-luvun alusta nykyaikaan. Näytteidenkeruu-, analyysi- ja dokumentaatiomenetelmiä on kehitetty avoimien rantojen poikastuotannon seurantaan sopivaksi.

Tulokset

Tutkimus tuotti uutta tietoa rantavesien tilasta sekä merikutuisen siian ja muikun lisääntymisen nykytilasta ja edellytyksistä Pohjanlahdella.

Merikutuista siikaa esitetään rannikkovesien seurannan kohdelajiksi, koska se ilmentää rehevöitymisen ja ilmastonmuutosten vaikutuksia. Tietoa siian lisääntymisalueista on myös käytetty viranomaispäätösten perusteena, uusien hankkeiden suunnittelussa ja tilastollisessa koeasettelussa sekä EU -raportoinneissa.

Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja saatuja tuloksia hyödynnetään mm. RKTL:ssa toteutetussa etupäässä vaellussiikaan kohdentuvassa vastakäynnistyneessä tutkimusohjelmassa.

Hankkeen tulosten perusteella on arvioitu, että myös meressä voidaan kunnostaa lisääntymisalueita siialle. Kalastajajärjestöjen keskuudessa on herännyt mielenkiinto merikutuisen siian heikentyneen tilanteen parantamiseen ja tuloksia mahdollisesti hyödynnetään kunnostukseen tähtäävissä hankkeissa.

Hankkeen tulosten perusteella rannikon siian poikastuotannon seuranta toteutetaan Suomen ohella myös Ruotsissa.

Vaikuttavuus

Tietoa tarvitaan elinvoimaisten siikakantojen säilyttämiseksi, kalanpoikasistutusten ja istutustarpeen suunnittelussa ja ympäristömuutosten vaikutusten seurannassa.

Vastaava tutkija

Hudd Richard, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Urho Lauri, Harjunpää Hannu, Huhmarniemi Alpo, Veneranta Lari, Jokikokko Erkki

Yhteistyötahot

? Länsstyrelsen Västerbotten, Ruotsi (Intersik, meriharjuksen poikastuotannon seurantaohjelma), ? Länsstyrelsen Norrbotten, Ruotsi (Norrsik), ? Länsstyrelsen Södermanlands, Ruotsi (Södersik), ? ELY -Pohjanmaa (Vasasik), ? Helsingin Yliopisto (Fisheries and Environmental Management -ryhmä, analyysit, julkaisut), ? Lundin teknillinen yliopisto, Ruotsi (poikasten videokuvausjärjestelmän kehittäminen), ? SLU (aineistojen analysointi, julkaisu), ? Blekingen lääni, Ruotsi (yhteistyö siianpoikaskartoituksissa), ? Metsähallitus (meriharjukseen liittyviä rahoitushakemuksia 2012, 2013 ja 2014), ? Uumajan yliopisto, Ruotsi (Interreg Bothnia-Atlantica rahoitushakemus),

Julkaisut

RKTL:n työraportit:
Hudd, R., Veneranta, L. & Harjunpää, H. 2012. Storvuxen skärgårdslekande sik I Vasa. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets arbetsrapporter 20/2012. 38 sid.

Hudd, R., Veneranta, L. och Vanhatalo, J. 2013. Havslekande sikens och siklöjans yngelpro-duktionsområden . Vilt- och fiskeriforskningsinstitutes arbetsrapporter 7/2013. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Vasa. 38 sid.

Veneranta, L., Hudd, R. ja Vanhatalo, J. 2013. Merikutuisen siian ja muikun poikastuotantoalueet. RKTL:n työraportteja 8/2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Vaasa 2013. 40 siv.

Hankeraportit:
Richard Hudd, Lari Veneranta, Eeva Rönnholm och Alpo Huhmarniemi. 2009. Kartmodell över potentiella yngelproduktionsområden för havslekande sik i Norrbotten; arbetsrapport för år 2009. Vasa 12 sid.

Hudd, R. Veneranta, L. & Harjunpää, H. 2010. Inventering av förekomst av sikyngel på sandstränder i Trosa skärgård 2009. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Kvarkens fiskforskningsstation 2010.

Hudd, R. och Veneranta, L. 2012. Uppföljning av den havslekande sikens och siklöjans yngelproduktionsområden i Bottenviken. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. 34 sid.

Veneranta, L., Hudd, R. ja Vanhatalo, J. 2013. Merikutuisen siian ja muikun poikastuotantoalueet.
RKTL:n työraportteja 8/2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Vaasa 2013. 40 siv.

Hudd, R., Veneranta, L., Harjunpää, H. ja Wiik, T. 2013. Vaasan saariston suurikasvuinen siika 2011-2012. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus raportteja 59/2013. 23 siv.

Tieteelliset artikkelit:
Vanhatalo, J., Veneranta, L. & Hudd, R. 2012. Species distribution modeling with Gaussian processes: A case study with the youngest stages of sea spawning whitefish (Coregonus lavaretus L. s.l.) larvae. Ecological Modelling 228 (2012) 49 ? 58.

Larsson, S., Byström, P., Berglund, J., Carlsson, U., Veneranta, L., Larson, S.H., Hudd, R. 2013. Characteristics of anadromous whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) rivers in the Gulf of Bothnia. In: Wanzenböck, J. & Winfield, J. 2013. Biology and Management of Coregonid Fishes ? 2011. Advances in Limnology 64: 189-201.

Veneranta, L., Hudd, R. & Vanhatalo J. 2013. Reproduction areas of sea-spawning coregonids reflect the environment in shallow coastal waters. Mar Ecol Prog Ser 477: 231?250.
Veneranta, L., Urho, L., Koho, J., Hudd, R. 2013. Spawning and hatching temperatures of whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) in the Northern Baltic Sea. In: Wanzenböck, J. & Winfield, J. 2013. Biology and Management of Coregonid Fishes ? 2011. Advances in Limnology 64: 39 ? 55.


Videot, kuvakosteet, www.-sivut:
Byström P. & Hudd R. Editors. 2009. Intersik. World Wide Web electronic publication. www.intersik.se

www.rktl.fi/kala/elinymparistot/avointen_rantojen_siian

Hudd, R. & Veneranta, L. 2013. Yhä harvinaisempi meriharjus. PowerPoint-esitys.

Ojaharju, J. & Forsberg, J. 2013. Indikaattorikalat. Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö. http://www.youtube.com/watch?v=KAIYI0jsK9M . Video.


http://www.rktl.fi/julkaisut/c/6/

Hankkeen kesto 2008 - 2013

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.